TERMS & CONDITIONS

REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU ZAMÓWIEŃ

SKLEP-OFFSPIRITS.PL

Właściciel:

Lost Group sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Józefa 5, 31-056 Kraków, NIP: 6762497700

 1. Definicje
  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Orders za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Zamówień
  2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin określający podstawowe zasady korzystania z elektronicznej platformy do składania zamówień w Sklepie Wiśnioffka;
  4. Sklep – stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się w Krakowie przy ulicy Józefa 5, 31-056 Kraków,  w którym można składać Zamówienia za pośrednictwem elektronicznego sytsemu zamówień dostępnego pod adresem  www.offspirits.pl
  5. Towar – produkty prezentowane w elektronicznej platformie, które można nabyć w Sklepie;
  6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Lost Group sp. z o.o., przy ulicy Józefa 5, 31-056 Kraków, a Klientem, realizowana w Sklepie znajdującym się w Krakowie przy ulicy Józefa 5.
  7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
  10. ESZ – elektroniczna system do składania zamówień w Sklepie prowadzona pod adresem strony www.offspirits.pl
  11. Pełnomocnik – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu  zamówionego Towaru ze Sklepu i/lub też zapłaty za Towar.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady korzystania z ESZ znajdującej się na www.offspirits.pl
  2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem ESZ, prowadzony jest przez Lost Group sp. z o.o. ul. Józefa 5, 31-056 Kraków NIP 6762497700
  4. Regulamin określa w szczególności:
   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach ESZ;
   2. warunki i zasady dokonywania rezerwacji produktów dostępnych w Sklepieza pośrednictwem ESZ;
   3. warunki i zasady składania ZamówieńSklepieza pośrednictwem ESZ;
   4. zasady zawierania Umów sprzedażySklepieprzy użyciu ESZ.
  5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Lost Group sp. z o.o. dopuszcza sprzedaż wyłącznie na rzecz osób, które ukończyły 18 lat. Nie dokonuje sprzedaży osobą nietrzeźwym oraz na kredyt lub pod zastaw.
  6. Regulamin ten jest dostępny w każdej chwili na stronie www.offspirits.pl .
  7. Informacje o produktach prezentowanych w sklepie za pośrednictwem elektronicznego systemu zamówień , stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  8. Umowa sprzedaży Towaru można zawrzeć i zrealizować wyłącznie w Sklepie.
  9. Elektroniczny System Zamówień przedstawia ofertę napojów alkoholowych dostępnych w Sklepie
 3. Zasady korzystania z ESZ
  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z ESZ jest rejestracja w jej ramach.
  2. Rejestracja należy dokonać przez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, dostępnego na jednej ze stronie ESZ
  3. Warunkiem prawidłowiej rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe. Dokonując rejestracji Klient upoważnia Lost Group sp. z o.o. do przetwarzania jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
  4. Lost Group sp. z o.o. w Krakowie może odmówić Klientowi prawa do korzystania z ESZ, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zawartych tam treści, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   1. podał w trakcie rejestracji w ESZdane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   2. dopuścił się za pośrednictwem ESZnaruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników ESZ,
   3. nie ukończył 18 roku życia.
  5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z ESZ, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Lost Grpup sp. z o.o.
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych zawartych w ESZSklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania ze ESZw sposób nie powodujący przerw w działaniu systemu,
   3. zakazane jest rozpowszechnianie za pomocą ESZniezamówionej informacji handlowej (spam),
   4. korzystania z ESZw sposób niezakłócający dostępu innym klientom oraz dla Lost Group sp. z o.o.,
   5. wszystkie treści zamieszczone w ramach ESZ przeznaczone są jedynie na użytek własny klientów
   6. korzystania z ESZw sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.
 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie za pośrednictwem ESZ należy wejść na stronę internetową www.offspirits.pl, dokonać wyboru Towaru, oraz postępując zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
  2. Zatwierdzenie wybranych Towarów następuje poprzez dodanie ich do koszyka.
  3. Na każdym etapie składania zamówienia klient ma prawo do jego modyfikacji, w tym celu należy postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. Po naciśnięciu przycisku zamawiam nie ma już możliwości modyfikacji zamówienia.
  4. Po podaniu przez Klienta korzystającego z ESZ wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Orders. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym wynagrodzenia Pełnomocnikaz tytułu odbioru i przekazania Towaru Klientowi, jeśli Klientzdecydował się skorzystać z jego pośrednictwa oraz dodatkowych kosztów, (jeśli występują),
   3. wybranej metody płatności,
   4. czasu i sposobu działania Pełnomocnika.
  5. W celu wysłania Orders do Sklepu konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  6. Zatwierdzenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Lost Group sp. z o.o. w Krakowie Umowy sprzedaży w Sklepie, zgodnie z treścią Regulaminu.
  7. Po złożeniu OrdersKlient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Orders.
  8. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji Orders przez Sklep.
  9. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży napojów o zawartości alkoholu poniżej 18% jest Sklep, znajdujący się w Krakowie ul. Józefa 5.
  10. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 18% jest Sklep, znajdujący się w Krakowie Plac Szczepański 5, obsługiwany przez firmę Kumple z Krakowa sp. z o.o. .
  11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem
 5. Wydanie Towaru
  1. Wydanie Towaru następuje w punkcie sprzedaży w Sklepie znajdującym się w Krakowie przy ulicy Józefa 5.
  2. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego Klient we własnym imieniu może zlecić firmie kurierskiej odbiór Towaru ze Sklepu. Sprzedawca w ramach tego zlecenia upoważniony jest do przekazania Towaru firmie kurierskiej celem doręczenia Klientowi
  3. Na życzenie Klienta, Towar może być wydany jego Pełnomocnikowi tj. firmie kurierskiej wydanie Towaru Klientowi następuje w Sklepie w chwili wydania kurierowi przez Sprzedawcę zarezerwowanych Towarów
  4. W celu wydania Towaru PełnomocnikowiKlient winien udzielić stosownego pełnomocnictwa na zasadach określonych odrębnym regulaminem.
  5. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności PełnomocnikaKlient upoważnia Lost Group sp. z o.o. do wydania Pełnomocnikowi nabytego przez Klienta Towaru.
  6. Zaznaczając w treści Rezerwacji opcję odbioru Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia firmę kurierską do odbioru Towaru w jego imieniu w Sklepie oraz doręczenia mu Towaru
  7. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności PełnomocnikaKlient upoważnia Lost Group sp. z o.o. do przekazania Pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia Pełnomocnika.
  8. W przypadku woli Klienta skorzystania z czynności PełnomocnikaKlient upoważnia Lost Group sp. z o.o. do przekazania Pełnomocnikowi wszystkich swoich danych osobowych.
  9. W przypadku zlecenia odbioru zarezerwowanego Towaru firmie kurierskiej, Klient akceptuje, iż jej przedstawiciel będzie uprawniony do wylegitymowania osoby odbierającej Towar, w celu potwierdzenia jej pełnoletniości oraz, iż ma obowiązek odmowy wydania Towaru w przypadku stwierdzenia, iż osoba odbierająca Towar jest niepełnoletnia, pod wpływem środków odurzających lub nietrzeźwa. W takim przypadku Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru
  10. Klient zobowiązuje się zapewnić, że bez względu na wybraną formę odbioru Towaru, zostanie on odebrany przez osobę pełnoletnią, trzeźwą i nieznajdującą się pod wpływem środków odurzających
  11. Lost Group sp. z o.o. zobowiązuję się wydać zamówiony towar bez wad.
 6. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek , cła oraz wszelkie inne opłaty.
  2. Klient ma możliwość zapłaty:
   1. przelewem na numer konta bankowego,
   2. płatnością w systemie PayU Polska,
   3. kartą płatniczą w systemie Payeeze Polska, MasterCard, Visa; pobranie zapłaty nastąpi w momencie przekierowania na stronę operatora kart płatniczych bezpośrednio po potwierdzeniu złożenia Ordersna Towar,
   4. płatność w Sklepieza pośrednictwem Pełnomocnika.
 7. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania Towaru.
  2. Prawo odstąpienia od umowy wykonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec Lost Group sp. z o.o. w Krakowie ul. Jóżefa 5 31-056 Kraków
   lub elektronicznie na adres e-mail: info@offspirits.pl
  3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z udostępnionego na ESZ wzoru formularza.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy uiszczona cena sprzedaży zostanie zwrócona Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów np. działania Pełnomocnika) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem pkt 7.6. poniżej.
  5. Cena zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji
  6. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu ceny przed otrzymaniem zwracanego Towaru.
  7. Zwracany Towar winien być przekazany na adres: Lost Group sp. z o.o. ul Józefa 5 31-056 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przekroczenie terminu wywołuje skutki określone w pkt 7.6. powyżej. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
 8. Rękojmia za wady
  1. Lost Group sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@offspirits.pl Lost Group sp. z o.o. rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Lost Group sp. z o.o. w Krakowie podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania ESZ, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć najkrótszym możliwym terminie wszelkie wady zgłaszane przez Klienta
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Lost Group sp. z o.o. o wszelkich zauważonych wadach ESZ
  3. Problemy związane z funkcjonowaniem ESZ Klient może zgłaszać mailowo pod adres info@offspirits.pl
  4. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia problemu związanego z funkcjonowaniem ESZ
  5.  Lost Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuję się przestrzegać kodeksu dobrych praktyk o których mowa w art.2 pkt 5 ustawy z dn. 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwych praktykom rynkowym  Dz.U. z 2016 r. poz.3
  6. Lost Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń tj:
   1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
   2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
   3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Lost Group sp. z o.o., a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Lost Group sp. z o.o. w Krakowie, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Lost Group sp. z o.o. w Krakowie
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  4. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  5. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
en_GBEN
X